Our School

Home>School>

Academic Committee

Academic Committee
Executive vice president

Jikun Huang    

VicePresident

Chunming Liu    

Members(listed in the order of number of strokes of surname in Chinese)

Jinxia Wang、     Jianmin Wan、     Chengfang Liu、     Zhihong Xu、     Yi Li、     Yuehui He、     Gaiping Zhang、     Xiaoling Ouyang 、